Termene și condiții pentru Vânzător

1. Jurisdicție; Încheierea contractului. În sensul prezentelor Termene și condiții, jurisdicția este Carolina de Sud, SUA. („Jurisdicția”). Prezentele Termene și condiții și orice document din partea Sage Automotive Interiors, Inc. („Vânzătorul”) anexat la prezentul Contract și orice comunicat scris sau electronic din partea Vânzătorului către persoana sau entitatea indicată pe prima pagină a acestui document („Cumpărătorul”) sau care include prezentele Termene și condiții, vor constitui împreună „Documentele contractuale” (iar în cazul unui conflict, prezentele Termene și condiții vor prevala) care reglementează vânzarea bunurilor și serviciilor descrise în Documentele contractuale („Bunurile”). Se consideră că Cumpărătorul a acceptat prevederile Documentelor contractuale, inclusiv prezentele Termene și condițiile, dacă acesta procedează într-unul dintre următoarele moduri: (a) semnează și remite către Vânzător o copie a Documentelor contractuale; (b) trimite către Vânzător o confirmare scrisă de primire a Documentelor contractuale; (c) plasează o comandă de achiziție sau transmite instrucțiuni către Vânzător privind fabricarea, gama de produse sau livrarea Bunurilor (inclusiv instrucțiuni de facturare înainte de livrare) după primirea Documentelor contractuale; (d) nu anulează o comandă de achiziție în curs în termen de zece (10) zile de la primirea Documentelor contractuale; (e) acceptă livrarea integrală sau parțială a Bunurilor; (f) plătește integral sau parțial Bunurile; sau (g) indică în alt mod a acceptarea Documentelor contractuale. Vânzătorul își poate revoca oferta de vânzare a Bunurilor în orice moment înaintea acceptării de către Cumpărător. În momentul acceptării, Cumpărătorul este de acord și se angajează în mod irevocabil să cumpere Bunurile conform Documentelor contractuale. PRIN PREZENTUL CONTRACT, VÂNZĂTORUL SE OPUNE ȘI RESPINGE ÎN MOD EXPRES PREVEDERILE ORICĂREI COMENZI DE ANCHIZIȚE SAU ORICE ALT DOCUMENT NECONFORM, ADIȚIONAL, MODIFICAT SAU CONTRADICTORIU DOCUMENTELOR CONTRACTUALE ALE VÂNZĂTORULUI (PREVEDERILE NECONFORME, ADIȚIONALE, MODIFICATE SAU CONTRADICTORII SUNT EXCLUSE DIN CONTRACT), IAR OFERTA ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI SUNT CONDIȚIONATE ÎN MOD EXPRES DE ACCEPTAREA DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR A PREZENTELOR TERMENE ȘI CONDIȚII. DOCUMENTELE CONTRACTUALE VOR REPREZENTA CONTRACTUL COMPLET ȘI EXCLUSIV ÎNTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VÂNZĂTOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE BUNURILE („CONTRACTUL”) ȘI POT FI MODIFICATE DOAR ÎN SCRIS CU SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT AL VÂNZĂTORULUI. NICIO PROPUNERE, DEVIZ, DECLARAȚIE, PROGNOZĂ, MOSTRĂ, MODEL, SPECIFICAȚIE, CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR SAU UZANȚĂ COMERCIALĂ ANTERIOARĂ SAU PREZENTĂ NU VA FI INCLUSĂ ÎN CONTRACTUL DINTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VÂNZĂTOR. În prezentul Contract, „inclusiv” va avea sensul de „inclusiv fără a se limita la”.

2. Plata. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, toate facturile trebuie plătite integral, la biroul Vânzătorului din cadrul Jurisdicției, în moneda oficială a Jurisdicției, în termen de treizeci (30) de zile de la data facturii. Toate plățile vor fi achitate fără compensare, discount (cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod explicit în Contract) sau orice reducere față de prețul din Contract, fără deducere pentru schimbul sau conversia valutară,precum și fără deducere pentru taxele sau impozitele percepute de orice autoritate guvernamentală. Orice plată primită de la sau în contul Cumpărătorului poate fi acceptată și folosită de Vânzător în contul oricărei datorii a Cumpărătorului, astfel cum rezultă din registrele și evidențele Vânzătorului, fără scutirea de datoria rămasă indiferent de declarația făcută de Cumpărător referitor la sau care însoțește plata. Cumpărătorul este de acord să plătească penalități de întârziere la plată pentru fiecare lună sau parte a acesteia pentru orice plată neefectuată la termen. Rata pentru penalitățile de întârziere la plată va fi valoarea cea mai mică dintre (a) 125% din rata de bază a dobânzii cotată de Citibank, în vigoare la data facturii (sau dacă rata nu este disponibilă în acel moment, rata de bază a altei bănci din Jurisdicția aleasă de Vânzător) și (b) rata maximă permisă de legislația aplicabilă a Jurisdicției. În cazul în care Cumpărătorul face o plată în avans față de data scadentă, Vânzătorul poate permite anticiparea; și anume, Cumpărătorul poate plăti dobândă pentru o astfel de plată, în funcție de data plății și de rata de bază a Citibank, în vigoare la data facturii. Vânzătorul poate, în orice moment, la propria discreție, limita sau anula condițiile de creditare acordate Cumpărătorului în ceea ce privește perioada de timp și suma; și, ca o condiție pentru stingerea obligațiilor față de Vânzător în temeiul Contractului (inclusiv fabricarea sau livrarea integrală sau parțială a Bunurilor), Vânzătorul poate, la propria discreție, solicita Cumpărătorului să (i) plătească în numerar o sumă suficientă să acopere prețul stabilit prin Contract și neplătit (inclusiv toate costurile de transport, depozitare și alte costuri imputabile Cumpărătorului) sau (ii) să deschidă și să confirme o scrisoare de credit comercială irevocabilă în favoarea Vânzătorului pentru prețul stabilit prin Contract și neplătit. Această scrisoare de credit va fi plătibilă la vedere și va fi într-o formă și emisă și confirmată de o bancă sau bănci acceptabile pentru Vânzător, la propria sa discreție. Termenele oricărei astfel de scrisori de credit vor respecta specificațiile sau cerințele transmise de Vânzător către Cumpărător, inclusiv prevederile privind transferabilitatea, livrarea parțială, transbordarea și acceptarea documentelor expirate. Cumpărătorul va suporta și plăti costul integral, inclusiv toate comisioanele bancare în legătură cu emiterea, confirmarea și modificarea scrisorii de credit. Deschiderea sau confirmarea unei astfel de scrisori de credit nu va anula obligația de plată directă a Cumpărătorului față de Vânzător.

3. Neîndeplinirea obligațiilor. Cumpărătorul va fi în situația de neîndeplinire a obligațiilor și de încălcare gravă și fundamentală a prezentului Contract în următoarele cazuri: (a) Încălcarea neremediată sau neîndeplinirea de către Cumpărător a obligațiilor prezentului Contract sau a altui Contract încheiat cu Vânzătorul; (b) Lipsa deschiderii de către Cumpărător a unei scrisori de credit solicitate de Vânzător conform Contractului; (c) Neefectuarea la timp de către Cumpărător a plății oricărei rate pentru Bunurile oferite de Vânzător; (d) Incapacitatea Cumpărătorului de a sorta, specifica sau accepta orice rată aferentă Bunurilor fără defect; (e) Insolvența Cumpărătorului, organizarea unei întâlniri a creditorilor sau cesiunea generală în beneficiul creditorilor; sau (f) deschiderea procedurii de faliment, insolvență, reorganizare, concordat sau alte proceduri similare care vizează Cumpărătorul (dar, în cazul procedurilor involuntare, doar dacă nu sunt suspendate în termen de treizeci (30) de zile de la deschidere). În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către Cumpărător, Vânzătorul poate, pe lângă orice alte drepturi și modalități de reparare în temeiul legislației aplicabile, exercita oricare dintre următoarele drepturi și modalități de reparare, care sunt cumulative și nu se exclud reciproc: (i) anula oricare parte a prezentului Contract (inclusiv orice garanție) sau orice alt contract cu Cumpărătorul (Cumpărătorul fiind responsabil pentru daune); (ii) amâna orice transport în temeiul prezentului Contract sau al oricărui alt Contract; (iii) declara imediat scadente și plătibile toate facturile neachitate în temeiul prezentului Contract sau al oricărui alt Contract; (iv) reintra imediat în posesia integrală sau parțială a Bunurilor în tranzit sau în custodia sau controlul Cumpărătorului în temeiul Contract sau al oricărui alt Contract, pe riscul și cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului; (iv) înceta parțial sau integral executarea oricărei părți a prezentului Contract și percepe Cumpărătorului până la prețul integral prevăzut în Contract și (vi) revinde integral sau parțial Bunurile acoperite de prezentul Contract sau alt Contact sau orice materiale furnizate în temeiul Contractului, prin vânzare publică sau privată, Cumpărătorul fiind responsabil pentru toate pierderile și cheltuielile aferente acestei vânzări.

4. Rezerva dreptului de proprietate. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, toate Bunurile livrate Cumpărătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului sau dacă dreptul de proprietate rezervat nu este valid sau nu are caracter executoriu în temeiul legislației aplicabile, Vânzătorul va avea și păstra o garanție reală și gaj asupra Bunurilor până când va primi plata integrală pentru acestea de la Cumpărător. Cumpărătorul este de acord să depoziteze toate Bunurile pe care Vânzătorul le-a livrat, dar pentru care acesta nu a fost plătit integral (asupra cărora Vânzătorul și-a păstrat dreptul de beneficiu) într-o locație separată și distinctă, marcată printr-un indicator vizibil care indică faptul că Vânzătorul și-a păstrat dreptul de beneficiu asupra acestor Bunuri și nu va transfera către nicio parte terțe dreptul de beneficiu asupra acestor Bunuri. Fără a aduce atingere dreptului de beneficiu păstrat de Vânzător asupra Bunurilor, Cumpărătorul va suporta toate riscurile de pierdere sau daune în ceea ce privește Bunurile și va fi responsabil pentru asigurarea care acoperă costurile integrale de înlocuire a Bunurilor, pe cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului, Vânzătorul fiind desemnat drept beneficiar și coasigurat până în momentul primirii plății integrale. Fără a aduce atingere dreptului de beneficiu păstrat de Vânzător asupra Bunurilor, Cumpărătorul va fi singurul responsabil și răspunzător pentru plata tuturor taxelor, costurilor de înmagazinare sau depozitare, costurilor de transport sau a altor costuri sau obligații asociate Bunurilor ca urmare a livrării acestora de către Vânzător în conformitate cu Contractul. Cumpărătorul este de acord să semneze orice document considerat necesar sau adecvat de către Vânzător, la propria sa discreție, pentru opozabilitatea sau exercitarea dreptului de beneficiu păstrat de Vânzător asupra Bunurilor, sau, alternativ, Vânzătorul poate arhiva sau înregistra Contractul sau orice memorandum ori declarație aferentă fără semnătura Cumpărătorului.

5. Livrarea; Facturarea înainte de livrare. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, livrarea Bunurilor de către Vânzător va fi franco fabrică (EXW) conform INCOTERMS 2000, riscurile de pierdere și daune fiind transferate Cumpărătorului, sub rezerva drepturilor Vânzătorului în temeiul legislației aplicabile. Pentru Bunurile reținute conform instrucțiunilor Cumpărătorului sau despre care Vânzătorul, la propria discreție, consideră că trebuie reținute în contul Cumpărătorului, Vânzătorul poate emite factura înainte de livrare, riscurile de pierdere sau daune fiind transferate Cumpărătorului începând cu data facturii. Cumpărătorul va plăti toate costurile de asigurare, transport și livrare ca elemente individuale. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, livrarea Bunurilor într-o cantitate care nu variază mai mult de zece la sută (10%) față de cantitatea stabilită prin Contract sau o fracție de o (1) unitate comercială din Bunurile achiziționate, oricare din acestea este mai mare, va fi considerată livrarea completă a cantității stabilite prin Contract, iar plata va fi efectuată pentru cantitatea efectiv livrată. La discreția Vânzătorului, livrarea poate fi făcută în câteva tranșe, iar livrările în tranșe vor fi acceptate de Cumpărător și plătite conform prețurilor și termenelor contractuale. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Contract, toate datele de livrare sunt estimările de bună credință ale Vânzătorului privind transportul și nu sunt garantate. Bunurile facturate și reținute în orice locație, din orice motiv, vor fi reținute pe riscul și cheltuiala Cumpărătorului, iar Vânzătorul poate percepe costuri de asigurare și depozitare la ratele curente.

6. Garanții limitate. SUB REZERVA SECȚIUNII 7, PENTRU TOATE BUNURILE VÂNDUTE CA AVÂND CALITATEA ÎNTÂI, VÂNZĂTORUL GARANTEAZĂ DREPTUL DE PROPRIETATE FĂRĂ DEFECTE ȘI CĂ REFLECTĂ CALITATEA STANDARD A VÂNZĂTORULUI LA MOMENTUL VÂNZĂRII. TOATE CELELALTE BUNURI VÂNDUTE ÎN TEMEIUL PREZENTULUI CONTRACT, INCLUSIV BUNURI VÂNDUTE CA AVÂND „CALITATEA A DOUA”, „ÎNVECHITE”, „DE CALITATE INFERIOARĂ” SAU „PRODUCȚIE OPRITĂ”, SUNT VÂNDUTE „CA ATARE”. VÂNZĂTORUL NU FACE NICIO DECLARAȚIE ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE ÎN AFARA DECLARAȚIILOR EXPLICITE INCLUSE ÎN CONTRACT, REFERITOR LA CARACTERISTICILE DE INFLAMABILITATE ALE BUNURILOR ORI CĂ BUNURILE SAU ORICE ELEMENT, ARTICOL SAU PRODUS CARE CONȚINE SAU ÎNCORPOREAZĂ BUNURILE RESPECTĂ STANDARDELE DE INFLAMABILITATE, DACĂ ESTE CAZUL, SAU CĂ A FOST TESTATĂ CONFORMITATEA LOR CU ACESTE STANDARDE. INCAPACITATEA CUMPĂRĂTORULUI DE A OBȚINE O GARANȚIE EXPLICITĂ DE INFLAMABILITATE ȘI DE A EFECTUA TESTAREA CONFORM CONTRACTULUI ÎNAINTE DE LIVRAREA BUNURILOR, VA EXONERA VÂNZĂTORUL DE ORICE OBLIGAȚIE ASOCIATĂ CU NEFURNIZAREA INFORMAȚIILOR MENȚIONATE. CUMPĂRĂTORUL RECUNOAȘTE CĂ TRATAMENTUL ULTERIOR DE FINISARE, UTILIZAREA ÎN STRUCTURI COMPOZITE SAU ORICE MODIFICARE A BUNURILOR POATE AFECTA NEGATIV CARACTERISTICILE DE INFLAMABILITATE ALE ACESTORA ȘI CĂ, ÎN ANUMITE CONDIȚII, BUNURILE VOR ARDE ȘI CĂ, PRIN URMARE, TREBUIE ACȚIONAT CU PRUDENȚĂ ÎN APROPIEREA SURSELOR DE CĂLDURĂ SAU A FLĂCĂRILOR. CU EXCEPȚIA GARANȚIILOR LIMITATE PE CARE VÂNZĂTORUL LE POATE FURNIZA ÎN MOD EXPRES ȘI SPECIFIC, TOATE CELELALTE GARANȚII EXPRESE ȘI IMPLICITE, INCLUSIV GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR SAU ALTE GARANȚII BAZATE PE MOSTRE, MODELE SAU SPECIFICAȚII, SUNT EXCLUSE. CUMPĂRĂTORUL ÎȘI ASUMĂ TOATE RISCURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRIVIND UTILIZAREA BUNURILOR. În cazul unui conflict între prezentul Contract și orice garanție scrisă expresă oferită unui consumator în legătură cu Bunurile vândute în scopuri personale, familiale sau casnice, garanția scrisă va prevala. Cumpărătorul garantează că va respecta pe deplin toate instrucțiunile de pe etichetă privind manevrarea, depozitarea, posesia sau utilizarea Bunurilor vândute în temeiul prezentului Contract și Cumpărătorul este de acord să despăgubească și să exonereze Vânzătorul de orice pretenții (inclusiv, fără a se limita la, onorariile avocaților) privind vătămarea corporală sau daunele aduse proprietății ca urmare a neglijenței, neglijenței grave, nechibzuinței sau conduitei ilicite intenționate din partea Vânzătorului sau a nerespectării de către Vânzător a termenelor prezentei garanții.

7. Limitarea răspunderii. FĂRĂ A LIMITA CARACTERUL GENERAL AL ORICĂREI ALTE PREVEDERI DIN CONTRACT CARE LIMITEAZĂ SAU EXCLUDE RĂSPUNDEREA VÂNZĂTORULUI, DAUNELE CE POT FI OBȚINUTE DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR PE BAZA ORICĂREI PRETENȚII DE ORICE NATURĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚA) CARE DECURG DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL CONTRACT SAU BUNURILE, NU VOR DEPĂȘI PREȚUL EFECTIV STABILIT PRIN CONTRACT AL BUNURILOR PLĂTITE DE CUMPĂRĂTOR CARE FAC OBIECTUL PRETENȚIEI, IAR VÂNZĂTORUL NU VA FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNELE SPECIALE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, PUNITIVE , TRIPLE SAU CORELATE SUFERITE DE CUMPĂRĂTOR SAU ORICE PARTE TERȚĂ, INCLUSIV DAUNELE DATORATE PIERDERII UTILIZĂRII, PIERDERII PROFITURILOR, PIERDERII FONDULUI COMERCIAL, LIVRĂRII ÎNTÂRZIATE, NELIVRĂRII, STĂRII DEFECTE SAU UTILIZĂRII BUNURILOR, CU EXCEPȚIA CAZURILOR DE VĂTĂMARE CORPORALĂ SAU DAUNELOR ADUSE PROPRIETĂȚII ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGISLAȚIA APLICABILĂ IMPUNE O ASTFEL DE RĂSPUNDERE. Consilierea sau asistența tehnică pe care Vânzătorul o asigură Cumpărătorului și rezultatele aferente sunt furnizate pe riscul și cheltuiala exclusivă a Cumpărătorului.

8. Defecțiuni și pretenții. Cumpărătorul va examina și va testa Bunurile în termen de zece (10) zile de la primire și înainte de utilizare sau revânzare și va notifica prompt Vânzătorul cu privire la presupusele neconformități. Cumpărarea sau revânzarea Bunurilor de către Cumpărător va fi considerată drept acceptarea Bunurilor ca fiind conforme cu prezentul Contract. Toate pretențiile de orice tip, natură sau descriere sunt respinse dacă nu sunt efectuate în scris. Se va considera că Bunurile sunt acceptante de Cumpărător și orice drept de a anula, respinge sau de a solicita despăgubiri va expira, iar Cumpărătorul va pierde și va renunța la orice drept de a se baza pe sau reclama neconformitatea Bunurilor, cu excepția situației în care Vânzătorul primește cererea scrisă și specifică a Cumpărătorului (a) în termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea Bunurilor pentru toate reclamațiile, cu excepția celor pentru vicii ascunse sau (b) în termen de nouăzeci (90) de zile de la primirea Bunurilor pentru un viciu ascuns; totuși, cu condiția ca nicio reclamație să nu fie luată în considerare după ce Bunurile au fost vopsite, finisate, tăiate, prelucrate, transformate sau modificate în alt mod. În termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării scrise privind Bunurile defecte, Cumpărătorul va pune Bunurile la dispoziția Vânzătorului fără niciun cost într-o locație stabilită de Vânzător (nerespectarea acestor indicații fiind considerată acceptarea Bunurilor și renunțarea la toate reclamațiile privind viciile). Dacă Vânzătorul consideră că o reclamație privind viciile este validă, acesta poate, la propria discreție, (i) înlocui Bunurile defecte, (ii) repara Bunurile defecte, (iii) accepta Bunurile defecte returnate și rambursa prețul de achiziție către Cumpărător sau (iv) plăti Cumpărătorului diferența dintre valoarea Bunurilor conforme la data prevăzută pentru livrare în temeiul Contractului și valoarea bunurilor livrate efectiv. Prevederile de mai sus reprezintă modalitatea de reparare exclusivă a Cumpărătorului pentru Bunurile defecte în temeiul prezentului Contract.

9. Încălcarea brevetului. Prin livrarea Bunurilor, Vânzătorul nu acordă Cumpărătorului, în mod expres sau implicit, nicio licență și niciun alt drept în temeiul niciunui brevet sau drept de autor și nici nu autorizează Cumpărătorul să încalce niciun brevet sau drept de autor. În cazul în care o instanță competentă consideră că Bunurile, în forma livrată de Vânzător, încalcă un brevet din țara Cumpărătorului, Cumpărătorul va notifica prompt Vânzătorul în scris în acest sens, iar Vânzătorul, la propria discreție, fie va achiziționa pentru Cumpărător dreptul de a utiliza în continuare Bunurile (în forma livrată de Cumpărător) în țara Cumpărătorului, înlocui Bunurile despre care se pretinde că încalcă brevetul cu Bunuri care nu încalcă brevetul sau accepta returnarea Bunurilor despre care se pretinde că încalcă brevetele rambursând prețul de achiziție plătit de Cumpărător. Prevederile de mai sus includ toate obligațiile Vânzătorului referitor la orice pretenție de încălcare a brevetului. Cumpărătorul va despăgubi, apăra și exonera de răspundere Vânzătorul împotriva tuturor daunelor și cheltuielilor ca urmare a pretențiilor de încălcare a drepturilor de brevet asupra Bunurilor produse sau modificate special la cererea Cumpărătorului și împotriva tuturor daunelor sau cheltuielilor ca urmare a oricărei încălcări sau utilizări greșite a denumirii comerciale, mărcii comerciale, simbolului, identificării conținutului material sau a oricărei etichetări folosite de Vânzător la indicațiile Cumpărătorului. În măsura în care Cumpărătorul integrează sau determină pe ceilalți să integreze Bunurile în produsul propriu sau produsele oricărei părți terțe, Vânzătorul nu este răspunzător pentru pretențiile emise de părțile terțe, privind încălcarea oricărui brevet, design înregistrat, marcă comercială sau drept de autor ca urmare a unei astfel de integrări și ca urmare a utilizării Bunurilor sau a fabricării, utilizării, vânzării sau ofertei de vânzare a oricărui produs care conține astfel de Bunuri, cu excepția cazului în care răspunderea față de reclamațiile terților privind încălcarea brevetului este impusă în mod expres de legislația aplicabilă și nu poate face obiectul unei renunțări din partea Cumpărătorului.

10. Forța majoră. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru pierderile sau daunele ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale din orice cauză în afara controlului rezonabil al părții afectate, inclusiv respectarea oricărui regulament, ordin sau instrucțiune din partea oricărei autorități guvernamentale, dezastru natural, război (declarat sau nedeclarat), terorism, acțiune sau omisiune a celeilalte părți, acțiune din partea unei autorități civile sau militare, incendiu, epidemie, inundații, catastrofe, grevă, închiderea unei fabrici sau port, grevă patronală, revoltă, raționalizare, lipsa de materiale sau incapacitatea părții afectate de a face rost de forța de muncă din sursele obișnuite; totuși, nu va fi acceptată nicio întârziere la îndeplinirea obligațiilor de plată de către Cumpărător (inclusiv orice obligație privind deschiderea unei scrisori de credit confirmate) din niciuna din aceste cauze. În cazul unei întârzieri acceptate din oricare din aceste cauze, partea afectată va notifica cealaltă parate despre situația în cauză, imediat ce acest lucru este posibil și va specifica, în același timp, sau cât mai curând posibil, programul modificat de îndeplinire a obligațiilor. În cazul unei întârzieri acceptate, timpul de îndeplinire a obligațiilor de către partea afectată va fi prelungit cu o perioadă egală cu cea pierdută de partea afectată din cauza întârzierii. Dacă tranzacția este acoperită cu o scrisoare de credit, scrisoarea de credit va specifica faptul că primirea de către banca care garantează sau emitentă a unei copii a notificării de întârziere de la Vânzător va avea rolul de instrucțiuni din partea Cumpărătorului către băncile menționate pentru modificarea scrisorii de credit în vederea prelungirii timpului de transport și a perioadei de expirare a scrisorii de credit la data(datele) indicate în notificare.

11. Prețurile. Toate prețurile exclud impozitele și tarifele aplicabile de import, taxele vamale, taxele pentru licențele de export sau taxele la import sau export, taxele pentru vânzările federale, statale, regionale sau locale, taxe de utilizare, proprietate sau taxe cu valoare adăugată sau alte taxe sau cheltuieli oficiale, toate acestea revenind exclusiv Cumpărătorului. Înaintea acceptării de către Cumpărător a Documentelor contractuale, Vânzătorul poate modifica orice preț fără notificare. După acceptarea Documentelor contractuale, Vânzătorul poate modifica prețurile Bunurilor nelivrate notificând Cumpărătorul în scris cu cel puțin cincisprezece (15) zile în prealabil, iar în cazul unei astfel de modificări, singura opțiune a Cumpărătorului va fi dreptul de a rezilia prezentul Contract pentru Bunurile pentru care se aplică această modificare de preț, prin notificare scrisă transmisă către și primită de Vânzător înainte de data intrării în vigoare a modificării. Dacă Vânzătorul este împiedicat prin legislație, decret guvernamental, hotărâre sau reglementare să facă o modificare de preț sau să continue aplicarea unui preț aflat în vigoare deja, Vânzătorul poate rezilia prezentul Contract prin notificarea scrisă a Cumpărătorului cu treizeci (30) de zile în prealabil.

12. Legea aplicabilă. În ceea ce privește vânzările interne, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia,, vor fi reglementate de legislația Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept. În ceea ce privește vânzările internaționale, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia, vor fi reglementate de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri („Convenția privind vânzările”), în măsura aplicabilă și conform limitărilor impuse de prezentul Contract. Fără a aduce atingere prevederilor susmenționate, în cazul unei inconsecvențe sau conflict între prevederile prezentului Contract, inclusiv Termenele și condițiile de față, pe de o parte, și Convenția privind vânzările pe de altă parte, prevederile prezentului Contract vor prevala. În măsura oricărei inconsecvențe sau conflict, prevederile prezentului Contractul vor fi considerate a deriva din prevederile Convenției privind vânzările în sensul Articolului 6 referitor la aceasta. Mai mult, fără a limita caracterul general al celor susmenționate, următoarele prevederi ale Convenției privind vânzările sunt excluse din Contract: Articolele 8(3), 9, 11, 16(2), 39(2), 44, 46, 50 și 84(1). Chestiunile care nu sunt soluționate în mod expres în Contract sau prin aplicarea Convenției privind vânzările, vor fi soluționate conform legislației interne a Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept. În ceea ce privește vânzările internaționale nereglementate de Convenția privind vânzările, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia, vor fi reglementate de legislația internă a Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept. Convenția asupra prescripției în materie de vânzare internațională de mărfuri este exclusă și nu va reglementa nicio pretenție care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract sau vânzarea ori achiziția Mărfurilor.

13. Soluționarea litigiilor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract sau vânzarea, utilizarea sau achiziția Mărfurilor, va fi soluționat prin arbitraj obligatoriu în cadrul Jurisdicției administrate conform Normelor de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț în vigoare la data arbitrajului, iar sentința pronunțată de către arbitru(arbitri) poate fi înregistrată la orice instanță de jurisdicție. Procedurile de arbitraj și toate documentele, pledoariile și sentințele vor fi în limba oficială a Jurisdicției. Sentința de arbitraj va fi pronunțată în moneda de plată specificată în Contract, sau dacă nu este specificată nicio astfel de monedă, moneda Jurisdicției, iar motivarea sentinței va fi inclusă în aceasta. Arbitrul(arbitrii) nu va(vor) avea nicio putere să modifice nicio prevedere a prezentului Contract. Părțile vor împărți în mod egal taxele și costurile de arbitraj. Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare: (a) orice pretenție de orice tip, natură sau descriere din partea Cumpărătorului este respinsă, iar Cumpărătorul nu poate iniția nicio procedură de nicio natură, cu excepția cazului în care Cumpărătorul inițiază procedurile de arbitraj în termen de un (1) an din momentul producerii încălcării sesizate și (b) Vânzătorul poate, la propria discreție, apela la o instanță competentă privind (i) orice pretenții din partea Vânzătorului privind sumele datorate de Vânzător în legătură cu vânzarea Mărfurilor către Cumpărător, (ii) orice pretenții din partea Vânzătorului de a pune în aplicare un acord de arbitraj sau de a pune în executare o hotărâre a arbitrului(arbitrilor); (iii) punerea în aplicare de către Vânzător a prescripției stabilite mai sus în ceea ce privește pretențiile Cumpărătorului; sau orice (iv) pretenții din partea Vânzătorului privind un ordin restrictiv sau măsuri provizorii pentru a preveni sau opri prejudiciile iremediabile aduse drepturilor sau proprietății Vânzătorului. Prin prezentul Contract, Cumpărătorul se supune jurisdicției instanțelor din cadrul Jurisdicției cu privire la orice astfel de litigiu. Dacă Vânzătorul înaintează un litigiu în conformitate cu prevederile susmenționate, Cumpărătorul nu va formula nicio cerere reconvențională arbitrabilă în temeiul prezentului Contract.

14. Cesionarea și delegarea. Niciuna din părți nu va transfera sau cesiona prezentul Contract, de plin drept sau în alt mod, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți. Orice încercare de transfer sau cesiune fără un astfel de consimțământ va fi nulă, fără forță juridică și nu va produce efecte juridice. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în mod expres, prezentul Contract nu este în beneficiul și nu va fi executoriu de către nicio persoană care nu este parte a prezentului Contract și nici de cesionarul autorizat al unei astfel de părți.

15. Notificări. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în mod expres în Contract, toate notificările și comunicările similare furnizate în temeiul prezentului Contract vor fi în limba engleză sau limba Jurisdicției, în scris, prin scrisoare recomandată preplătită prioritară prin intermediul serviciului poștal din cadrul Jurisdicției sau prin servicii de curierat expres de calitate.

16. Diverse. Toate drepturile și modalitățile de reparare din prezentul Contract vor veni în completarea tuturor celorlalte drepturi și modalități de reparare în temeiul legislației aplicabile, toate aceste drepturi și modalități de reparare fiind neexclusive și cumulative. Nicio renunțare de către părți la clauza privind neexecutarea obligațiilor contractuale nu va fi considerată drept o renunțare ulterioară la clauza privind neexecutarea obligațiilor contractuale. Dacă oricare prevedere a prezentului Contract este considerată invalidă, invaliditatea nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase ale prezentului Contract. Acceptarea de către Cumpărător a Documentelor contractuale va reprezenta declarația și garanția Cumpărătorului că a obținut toate aprobările, licențele și autorizațiile necesare de la orice autoritate guvernamentală din țara Cumpărătorului în ceea ce privește transportul, importul, livrarea sau utilizarea Mărfurilor și plata prețului stabilit prin Contract și a tuturor celorlalte sume datorate Vânzătorului în moneda de plată specificată în Contract sau, dacă nu este specificată nicio astfel de monedă, în moneda Jurisdicției. Vânzătorul va avea dreptul să înceteze îndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului Contract și poate refuza sau suspenda îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale în cazul în care Cumpărătorul este incapabil sau întârzie să ofere Vânzătorului asigurările pe care acesta la solicită, la propria direcție, privind obținerea tuturor aprobărilor, licențelor și autorizațiilor, situație în care Cumpărătorul va compensa și despăgubi Vânzătorul pentru toate daunele, costurile sau pierderile suportate de Vânzător ca urmare a acestei incapacități sau întârzieri din partea Vânzătorului. Părțile vor păstra caracterul confidențial al prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea informațiilor este impusă de legislația aplicabilă sau informațiile din prezentul Contract sunt disponibile publicului larg fără ca acest lucru să fie rezultatul unei acțiuni sau omisiuni a părții care dezvăluie informațiile. În cazul în care Contractul este tradus în altă limbă decât cea engleză, prevederile din Contractul în limba engleză vor prevala în cazul unui conflict sau inconsecvențe de interpretare.