Termene și condiții pentru Cumpărător

1. Jurisdicție; Încheierea contractului. Prezentele Termene și condiții de achiziție („Termenele și condițiile”) se aplică oricărei achiziții de către Companie, filialele, sucursalele, succesorii și cesionarii săi („Cumpărătorul”) de bunuri sau servicii („Marfa”) descrise în prezentele Termene și condiții, orice document al Cumpărătorului atașat la prezentul Contract și orice comunicat către Vânzător sau care include prezentele Termene și condiții (împreună „Documentele contractuale”). În sensul prezentelor Termene și condiții, jurisdicția este Carolina de Sud, SUA („Jurisdicția”). În cazul unui conflict între prezentele Termene și condiții și orice alt Document contractual, vor prevala cele dintâi. Vânzătorul este comerciantul mărfii identificat în Documentele contractuale. Cumpărătorul nu este un comerciant care se ocupă cu mărfurile. Se consideră că Vânzătorul a acceptat prevederile Documentelor contractuale în următoarele cazuri: (a) prin semnarea oricăror Documente contractuale; (b) prin trimiterea către Cumpărător a unei confirmări scrise privind oricare Document contractual; (c) prin comunicarea cu Cumpărătorul despre sau începerea îndeplinirii obligațiilor privind Marfa ca urmare a primirii oricăror Documente contractuale; (d) prin lipsa formulării unei obiecții la un comunicat privind Marfa în termen de zece (10) zile de la primirea Documentelor contractuale; (e) prin livrarea unei părți din Marfă; (f) prin acceptarea plății pentru orice parte a Mărfii; sau (g) prin indicarea în alt mod a acceptării de către Vânzător a Documentelor contractuale. Cumpărătorul își poate revoca oferta de cumpărare a Mărfii în orice moment înaintea acceptării de către Vânzător. În momentul acceptării, Vânzătorul este de acord în mod irevocabil să vândă și să livreze Marfa respectând strict Documentele contractuale. PRIN PREZENTUL CONTRACT, CUMPĂRĂTORUL SE OPUNE ȘI RESPINGE DISPOZIȚIILE ORICĂREI CONFIRMĂRI SAU A ORICĂRUI ALT DOCUMENT ȘI ORICE TERMENE PREVĂZUTE DE UZANȚELE COMERCIALE SAU CONDUITA ANTERIOARĂ A PĂRȚILOR CARE SUNT NECONFORME CU SAU ADIȚIONALE LA PREVEDERILE DOCUMENTELOR CONTRACTUALE ALE CUMPĂRĂTORULUI (DISPOZIȚIILE NECONFORME SAU ADIȚIONALE SUNT EXLUSE DIN CONTRACT), IAR OFERTA ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI SUNT CONDIȚIONATE ÎN MOD EXPRES DE ACCEPTAREA DE CĂTRE VÂNZĂTOR A PREZENTELOR TERMENE ȘI CONDIȚII. DOCUMENTELE CONTRACTUALE VOR REPREZENTA CONTRACTUL COMPLET ȘI EXCLUSIV ÎNTRE CUMPĂRĂTOR ȘI VÂNZĂTOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MARFA („CONTRACTUL”) ȘI POT FI MODIFICATE DOAR ÎN SCRIS CU SEMNĂTURA REPREZENTANTULUI AUTORIZAT AL CUMPĂRĂTORULUI. În prezentul Contract, „inclusiv” va avea sensul de „inclusiv fără a se limita la”.

2. Modificări, reziliere. Cumpărătorul poate în orice moment solicita modificări sau determina Vânzătorul să facă modificări în ceea ce privește Marfa sau să modifice obiectul Contractului incluzând aspecte precum verificarea, testarea sau controlul calității, iar Vânzătorul este de acord să facă astfel de modificări în mod prompt. Orice diferență în materie de preț sau timp de execuție care rezultă din astfel de modificări va fi reglementată de Cumpărător după primirea documentației, în forma și conform detaliilor stabilite de Cumpărător. Orice modificări aduse prezentului Contract vor fi efectuate conform Secțiunii 2. Pe lângă oricare alte drepturi ale Cumpărătorului de a rezilia prezentul Contract, acesta poate, la propria discreția, rezilia imediat, parțial sau integral prezentul Contract, în orice moment și din orice motiv, prin notificarea scrisă a Vânzătorului. În momentul rezilierii, Cumpărătorul va achita Vânzătorului următoarele sume fără duplicare: (a) prețul stabilit prin Contract pentru toate Mărfurile livrate integral conform Documentelor contractuale și neplătite anterior și (b) costurile efective pentru producția în curs de execuție și materiile prime suportate de Vânzător pentru furnizarea Mărfii în temeiul Contractului în măsura în care aceste costuri reprezintă o sumă rezonabilă și sunt alocabile adecvat pentru partea finalizată a prezentului Contract (cu condiția ca Vânzătorul să fi furnizat Cumpărătorului producția în curs de execuție și materiile prime), din care se scade valoarea rezonabilă sau costurile (luându-se în considerare valoarea cea mai ridicată) bunurilor sau materialelor folosite sau vândute de Vânzător cu consimțământul scris al Cumpărătorului și costul oricăror bunuri sau materiale deteriorate sau distruse. Cumpărătorul nu va plăti bunurile finite, serviciile, producția în curs de execuție sau materiile prime fabricate sau procurate de Vânzător a căror valoare o depășește pe cea autorizată în mod expres în prezentul Contract și nici bunurile sau materiile prime nelivrate care se află în stocul standard al Vânzătorului sau care sunt ușor negociabile. Plățile efectuate în temeiul prezentei Secțiuni nu vor depăși prețul cumulat plătibil de Cumpărător pentru Marfa nelivrată la data rezilierii. Cu excepția prevederilor prezentei Secțiuni, Cumpărătorul nu va avea obligația de a efectua plăți către Vânzător, direct sau în contul despăgubirilor solicitate de subcontractanții Vânzătorului, pentru pierderea profitului anticipat, cheltuielile suplimentare neabsorbite, dobânzile la creanțe, costurile pentru inginerie și dezvoltarea produselor, costurile pentru utilități și rearanjarea echipamentelor sau chirie, costurile de amortizare neamortizate sau costurile indirecte generale și administrative după rezilierea prezentului Contract. În termen de șaizeci (60) de zile de la data intrării în vigoare a rezilierii, Vânzătorul va trimite Cumpărătorului o declarație de reziliere cuprinzătoare care să includă suficiente date pentru a permite efectuarea auditului de către Cumpărător, iar ulterior va furniza în mod prompt informații suplimentare și justificative la cererea Cumpărătorului. Cumpărătorul sau agenții acestuia vor avea dreptul de a audita și examina toate registrele, evidențele, unitățile, activitatea, materialele, inventarele și alte elemente în legătură cu orice declarație de reziliere a Vânzătorului.

3. Preț. Prețul Mărfii va fi cel convenit de comun acord de părți și confirmat de Cumpărător și, cu excepția cazului în care Cumpărătorul convine altfel în scris, va include toate celelalte cheltuieli, inclusiv impozitele plătite în străinătate, federale, statele și locale (exceptând doar impozitul pe vânzări pe care Cumpărătorul trebuie să-l plătească conform legislației aplicabile), taxele vamale, taxele de import, costurile pentru transport, ambalare, ambalaj și asigurare. Nicio creștere de preț sau taxe suplimentare, inclusiv orice dobândă sau costuri de finanțare, nu vor intra în vigoare, cu excepția cazului în care Cumpărătorul, la propria sa discreție, convine în prealabil în scris asupra acestora, iar dacă Cumpărătorul convine asupra unei creșteri de preț sau a taxelor suplimentare, această modificare va intra în vigoare după cel puțin treizeci (30) de zile de la exprimarea consimțământului. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Documentele contractuale, toate sumele prevăzute în Documentele contractuale vor fi plătite în moneda Jurisdicției.

4. Garanții. Vânzătorul declară și garantează că (a) este solvabil din punct de vedere financiar; (b) este autorizat/licențiat să furnizeze Marfa; (c) are un titlu negociabil și dreptul de a livra Marfa; (d) Marfa este liberă de sarcini, garanții reale și gajuri; și (e) Marfa nu încalcă nicio marcă comercială, brevet, drept de autor, model sau alt drept de proprietate intelectuală similar. Pe lângă alte garanții exprese sau implicite pe care Vânzătorul le-a furnizat sau de care Cumpărătorul dispune în alt mod, Vânzătorul garantează Cumpărătorului în mod expres și necondiționat pentru perioada maximă prevăzută de lege după data livrării (sau înlocuirii), că toată Marfa, cu excepția cazului în care se specifică sau se convine altfel de către Cumpărător, va fi nouă și de categoria întâi, va fi vandabilă, va fi adecvată pentru scopul specific al Cumpărătorului, va fi lipsită de vicii de material, manoperă, fabricație și proiectare, ascunse sau de altă natură, va respecta strict cele mai stricte specificații și descrieri stabilite în Documentele contractuale, cataloagele Vânzătorului, broșurile de produse și alte declarații, descrieri, mostre și modele ale Mărfii, va întruni cele mai înalte standarde în domeniu și va fi inclusă în recipiente, ambalată și etichetată adecvat. Toate garanțiile sunt în beneficiul Cumpărătorului și al succesorilor și cesionarilor săi și se vor prelungi și după derularea oricărei inspecții, livrări, acceptări și plăți. Vânzătorul va cesiona integral și fără niciun cost Cumpărătorului toate garanțiile din partea furnizorilor Vânzătorului care sunt aplicabile Mărfii și va îndeplini garanțiile alocate împreună cu Marfa. Vânzătorul va despăgubi, apăra și exonera de răspundere Cumpărătorul împotriva tuturor pierderilor, obligațiilor, cheltuielilor, pretențiilor sau cererilor, inclusiv onorariile avocaților și consultanților și cheltuielile care decurg din încălcarea contractului, neglijența, neglijența gravă sau altă acțiune a Vânzătorului sau a agenților acestuia care cauzează vătămarea corporală (inclusiv decesul), pagube materiale sau pierderi economice, inclusiv daune ale Vânzătorului, Cumpărătorului sau terților în orice mod care are legătură cu executarea prezentului Contract, inclusiv daunele indirecte, accidentale, corelate și punitive sau pierderile, cu excepția cazului în care sunt cauzate de neglijența exclusivă a Cumpărătorului. Dacă orice astfel de plângere este formulată împotriva Cumpărătorului, acesta va notifica Vânzătorul cu privire la plângere și, pe cheltuiala Vânzătorului, va apela la asistență în legătură cu formularea de apărări astfel cum este solicitat în mod rezonabil de către Vânzător. Cumpărătorul va avea dreptul, dar nu și obligația, de a controla modul de apărare sau soluționare a unei plângeri sau acțiuni în justiție acoperit de angajamentul de despăgubire al Vânzătorului, totul pe cheltuiala Vânzătorului. La alegerea Cumpărătorului, Vânzătorul va fi singurul răspunzător pentru plata cheltuielilor asociate cu apărarea într-un astfel de litigiu, însă Cumpărătorul poate, pe cheltuiala proprie, angaja avocați la propria alegere pentru a formula apărări într-un astfel de proces.

5. Livrarea. Data sau datele de livrare a Mărfii sunt cele convenite de părți și confirmate de Cumpărător. Cumpărătorul își rezervă dreptul de a accepta sau respinge, integral sau parțial, livrările parțiale sau în exces ale Mărfii. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Documentele contractuale: (a) toate livrările vor fi DDP la locația aleasă de Cumpărător (astfel cum este definit în Incoterms 2000”), folosind transportatorul ales de Cumpărător, iar (b) dreptul de proprietate și riscul de pierdere vor fi transferate Cumpărătorului după livrarea Mărfii către acesta la punctul de livrare DDP. TIMPUL ESTE ESENȚIAL ÎN EXECUTAREA CONTRACTULUI. Vânzătorul va răspunde pentru orice pierdere sau daună, și va încheia o asigurare astfel cum este rezonabil în situația în cauză pentru acoperirea Mărfii, oricărei proprietăți deținute în numele Cumpărătorului și oricărui alt risc pentru Cumpărător ca urmare a executării Contractului de către Vânzător. La cererea Cumpărătorului, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului certificate din care să rezulte această asigurare și va desemna Cumpărătorul drept asigurat principal adițional în acest sens. O listă de colisaj ca însoți fiecare transport de Marfă.

6. Inspecția. Cumpărătorul va avea dreptul, însă nu și obligația, de a inspecta sau testa Marfa înainte de prelucrare, utilizare sau revânzare, iar prelucrarea, utilizarea sau revânzarea nu vor reprezenta renunțarea la creanțe. Reclamațiile sau notificările privind viciile Mărfii vor fi considerate ca fiind efectuate în timp util dacă survin într-o perioadă rezonabilă de timp de la descoperirea de către Cumpărător a acestor vicii. Plata pentru Marfă nu va fi considerată drept acceptare a Mărfii. Orice lipsă de conformitate a Mărfii cu oricare dintre garanțiile de la Secțiunea 4, va constitui, în cazul în care Cumpărătorul a acceptat Marfa, o neconformitate care reduce substanțial valoarea Mărfii pentru Cumpărător, motiv pentru care Cumpărătorul poate revoca acceptarea considerată drept indusă de: (a) presupunerea rezonabilă că o astfel de neconformitate va fi remediată, iar acest lucru nu s-a întâmplat în mod rezonabil sau (b) dacă Cumpărătorul nu a descoperit această neconformitate înainte de acceptare deoarece descoperirea era dificilă înainte de acceptare sau ca urmare a asigurărilor oferite de Vânzător.

7. Plata. Termenele de plată vor fi cele indicate în Documentele contractuale. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Documentele contractuale, plata va fi scadentă într-o perioadă de timp rezonabilă după primirea integrală a Mărfii și a tuturor facturilor de către Cumpărător. Vânzătorul va asocia fiecare plată efectuată de Cumpărător cu facturile pentru care este efectuată o astfel de plată.

8. Conformitatea cu legile. Vânzătorul este de acord să respecte în mod strict toate legile, normele, reglementările, codurile și ordonanțele străine, federale, statele și locale aplicabile, inclusiv toate legile și reglementările aplicabile privind ocuparea forței de muncă și discriminarea. Vânzătorul se va ocupa de toate verificările și aprobările de către funcționarii guvernamentali, inclusiv vămuirea sau alte obligații de import sau export, dacă este cazul. Vânzătorul nu va oferi sau furniza agenților de achiziții ai Cumpărătorului niciun bonus, cadou, plată sau orice alt lucru de valoare și nici nu va oferi sau furniza niciunui angajat, agent sau reprezentat al Cumpărătorului niciun bonus, cadou, plată sau orice alt lucru de valoare în încercarea de a influența direct aplicarea de către o astfel de persoană a prevederilor prezentului Contract. Cumpărătorul dorește să își desfășoare activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde în domeniul juridic și etic.

9. Modalități de reparare. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în mod expres în Documentele contractuale, Cumpărătorul și Vânzătorul vor avea doar drepturile și modalitățile de reparare prevăzute de legislația aplicabilă; totuși, dacă Marfa sau orice parte a acesteia nu este furnizată conform Documentelor contractuale sau până la data de livrare specificată sau dacă Vânzătorul încalcă sau nu respectă în mod strict oricare dintre Documentele contractuale, Cumpărătorul poate folosi una sau mai multe dintre următoarele modalități de reparare la propria discreție, indiferent dacă Cumpărătorul a acceptat integral sau parțial Marfa: (a) rezilierea integrală sau parțială a prezentului Contract; (b) respingerea integrală sau parțială a Mărfii și returnarea acesteia către Vânzător, pe cheltuiala și riscul Vânzătorului pentru rambursarea integrală și promptă de către Vânzător; (c) refuzul de a accepta alte livrări de Marfă fără nicio obligație din partea Vânzătorului; sau (d) solicitarea de despăgubiri disponibile pentru Cumpărător conform constatărilor, inclusiv orice pierderi sau dune indirecte (inclusiv orice solicitare de despăgubire sau exonerarea de răspundere pentru orice sumă plătită sau plătibilă oricărei părți terțe), orice diferență de valoare a Mărfii neconforme pe care Cumpărătorul a acceptat-o sau orice pierdere de venit, profit sau a oricărui contract ca urmare a furnizării, utilizării sau revânzării mărfii de către Cumpărător. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din Documentele contractuale sau altă declarație, scrisă sau verbală, Cumpărătorul, prin intermediul agenților săi sau în alt mod, nu își asumă nicio răspundere sau obligație de a despăgubi, apăra, elibera sau exonera de răspundere orice altă persoană, companie sau parte împotriva oricărei pierderi, daune sau vătămări, inclusiv orice daune indirecte, accidentale, corelate, speciale sau punitive, pierderi sau vătămări de orice natură, indiferent de limba în care aceste supoziții sunt exprimate sau sugerate. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din Documentele contractuale, orice pretenție formulată de Cumpărător trebuie să respecte perioada de prescripție prevăzută de termenul de prescripție al Jurisdicției.

10. Soluționarea litigiilor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat prin arbitraj obligatoriu în cadrul Jurisdicției administrate conform Normelor de Arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț în vigoare la data arbitrajului, iar sentința pronunțată de către arbitru(arbitri) poate fi înregistrată la orice instanță de jurisdicție. Procedurile de arbitraj și toate documentele, pledoariile și sentințele vor fi în limba oficială a Jurisdicției. Sentința de arbitraj va fi pronunțată în moneda de plată specificată în prezentul Contract, sau dacă nu este specificată nicio astfel de monedă, moneda Jurisdicției, iar motivarea sentinței va fi inclusă în aceasta. Arbitrul(arbitrii) nu va(vor) avea nicio putere să modifice nicio prevedere a prezentului Contract. Părțile vor împărți în mod egal taxele și costurile de arbitraj. Cumpărătorul poate, la propria discreție, apela la o instanță competentă în legătură cu orice pretenții ale Cumpărătorului care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract. Prin prezentul Contract, Vânzătorul se supune jurisdicției instanțelor din cadrul Jurisdicției cu privire la orice astfel de litigiu. În cazul în care Cumpărătorul înaintează un litigiu în conformitate cu prevederile susmenționate, Vânzătorul nu va formula o cerere reconvențională arbitrabilă în temeiul prezentului Contract.

11. Confidențialitatea. Cumpărătorul poate divulga informații tehnice sau comerciale Vânzătorului în legătură cu negocierea sau executarea prezentului Contract. Vânzătorul este de acord să păstreze confidențiale toate aceste informații, precum și alte informații privind prezentul Contract, inclusiv interesul Cumpărătorului, existența sau termenele prezentului Contract. Vânzătorul nu va divulga și nici nu va utiliza, direct sau indirect, aceste informații în alt scop decât pentru executarea prezentului Contract, iar Vânzătorul nu va divulga Cumpărătorului informații ale Vânzătorului pe care acesta le consideră confidențiale.

12. Legea aplicabilă. În ceea ce privește vânzările interne, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia,, vor fi reglementate de legislația Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept. În ceea ce privește vânzările internaționale, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia, vor fi reglementate de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (Convenția privind vânzările), în măsura aplicabilă și conform limitărilor impuse de prezentul Contract. Fără a aduce atingere prevederilor susmenționate, în cazul unei inconsecvențe sau conflict între prevederile prezentului Contract, inclusiv Termenele și condițiile de față, pe de o parte, și Convenția privind vânzările pe de altă parte, prevederile prezentului Contract vor prevala. În măsura oricărei inconsecvențe sau conflict, prevederile prezentului Contractul vor fi considerate a deriva din prevederile Convenției privind vânzările în sensul Articolului 6 referitor la aceasta.. Chestiunile care nu sunt soluționate în mod expres în Contract sau prin aplicarea Convenției privind vânzările, vor fi soluționate conform legislației interne a Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept. În ceea ce privește vânzările internaționale nereglementate de Convenția privind vânzările, prezentul Contract, precum și drepturile și obligațiile părților în temeiul acestuia, vor fi reglementate de legislația internă a Jurisdicției, independent de conflictul între principiile de drept.

13. Notificarea. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract, toate notificările și comunicările similare vor fi în limba oficială a Jurisdicției în scris și transmise prin orice mijloace considerate rezonabile în situația dată.

14. Cesionarea și delegarea. Niciuna din părți nu va transfera sau cesiona prezentul Contract și nici nu va subcontracta nicio obligație, de plin drept sau în alt mod, fără consimțământul prealabil scris al celeilalte părți. Orice încercare de transfer, cesiune sau subcontractare fără un astfel de consimțământ va fi nulă și fără forță juridică și fără să producă efecte juridice. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în mod expres, prezentul Contract nu este în beneficiul și nu va fi executoriu de către nicio persoană care nu este parte a prezentului Contract și nici de cesionarul autorizat al unei astfel de părți. Deoarece încălcările legii în domeniul antitrust/concurenței afectează în cele din urmă Cumpărătorul, prin prezentul Contract, Vânzătorul cesionează în mod irevocabil Cumpărătorului toate creanțele prezente și viitoare împotriva părților terțe în temeiul oricărei legi străine, federale și/sau statele în domeniul antitrust/concurenței în legătură cu Marfa (inclusiv toate materiile prime, componentele și serviciile asociate). Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul în scris în momentul în care ia cunoștință despre orice astfel de creanță potențială și va notifica toate părțile terțe relevante că o astfel de creanță a fost cesionată Cumpărătorului.

15. Forța majoră. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentelor Documente contractuale ca urmare a unor cauze în afara controlului său rezonabil (un eveniment de forță majoră). totuși, Vânzătorul nu va fi scutit de îndeplinirea oricăror obligații din motive de dificultăți economice, modificarea condițiilor de piață, insuficiența fondurilor, indisponibilitatea sau costul crescu al echipamentelor, materialelor și rezervelor sau dificultăților de pe piața de muncă. Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul despre orice presupus eveniment de forță majoră. Ca urmare a unui presupus eveniment de forță majoră, Cumpărătorul poate, dar nu este obligat să (a) rezilieze integral sau parțial prezentul Contract; (b) respingă integral sau parțial Marfa și să o returneze Vânzătorului, pe cheltuiala și riscul Vânzătorului pentru rambursarea integrală și promptă de către Vânzător; sau să (c) refuze să accepte alte livrări de Marfă fără nicio obligație din partea Vânzătorului;

16. Proprietate intelectuală. Niciuna din părți nu transferă celeilalte părți niciun brevet, know-how, secret comercial, marcă comercială, drept de autor sau orice alt drept de proprietate intelectuală asupra informațiilor, documentelor sau proprietății pe care partea în cauză o pune la dispoziția celeilalte în temeiul prezentului Contract, cu excepția cazului în care (a) Vânzătorul are dreptul de a folosi drepturile de proprietate intelectuală ale Cumpărătorului doar pentru a produce și furniza Marfa Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract, (b) dacă Marfa este experimentală, personalizată sau dezvoltată pentru Cumpărător (inclusiv orice opere originale de autor sau artă care se califică pentru protecția drepturilor de autor), toate drepturile, dreptul de proprietate și beneficiu asupra proprietății intelectuale concepute, dezvoltate sau simplificate pentru punerea în practică în fabricării sau furnizării Mărfii este cesionat irevocabil prin prezentul Contract Cumpărătorului, iar Vânzătorul este de acord să semneze toate documentele necesare pentru a dovedi cesiunea și a asista Cumpărătorul în opozabilitatea dreptului la beneficiu (Cumpărătorul este de acord să plătească Vânzătorului costurile rezonabile pentru a asista Cumpărătorul în opozabilitatea dreptului la beneficiu) și (c) dacă prezentul Contract este reziliat din vina Vânzătorului, iar Cumpărătorul nu poate obține în mod rezonabil un înlocuitor de Marfă de la o parte terță fără proprietatea intelectuală a Vânzătorului, Cumpărătorul va dispune de licența și dreptul neexclusiv de liberă reproducere pentru a folosi proprietatea intelectuală a Vânzătorului în vederea obținerii, utilizării și vânzării Mărfii înlocuitoare. Vânzătorul nu are dreptul de a utiliza numele, sigla sau marca comercială a Cumpărătorului fără consimțământul scris al acestuia.

17. Generalități. Toate drepturile și modalitățile de reparare din prezentul Contract vor veni în completarea tuturor celorlalte drepturi și modalități de reparare în temeiul legislației aplicabile, toate aceste drepturi și modalități de reparare fiind neexclusive și cumulative. Nicio renunțare de către părți la clauza privind neexecutarea obligațiilor contractuale nu va fi considerată drept o renunțare ulterioară la clauza privind neexecutarea obligațiilor contractuale. Dacă oricare prevedere a prezentului Contract este considerată invalidă, invaliditatea nu va afecta valabilitatea prevederilor rămase ale prezentului Contract.